środa, 23 stycznia 2013

Statut FRILFundacja
Forum Rozwoju Inicjatyw Lokalnych


Statut
Tekst jednolity


Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
Fundacja Forum Rozwoju Inicjatyw Lokalnych, została ustanowiona przez Bogusława Sobczaka i Zdzisławę Kot-Malinowską aktem notarialnym (Repertorium A nr 4350/2012) sporządzonym w dniu 3 września 2012 roku przed notariuszem Agnieszką Mazur-Kułakowską w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy św. Teresy 12/2. 

§ 2
Fundacja działa zgodnie z przepisami zawartymi w Ustawie z dnia 06.04.1984 r. (Dz.U.  nr 46 z 1991 r. poz. 203 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.

§ 3
Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 4
Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.

§ 5
1.   Obszarem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2.   Dla wykonywania swoich zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe oddziały terenowe.
3.   Dla realizacji swoich celów Fundacja może zakładać przedstawicielstwa oraz jednostki organizacyjne poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji

§ 6
Do celów Fundacji należy:
1.  Wspieranie przedsiębiorczości, rozwoju gospodarczego i popularyzacja wiedzy ekonomicznej,
2. Wspieranie rozwoju nowoczesnych technologii i społeczeństwa opartego na wiedzy,
3. Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego,
4. Popularyzowanie i wspieranie kultury, sztuki i działalności artystycznej,
5. Wspieranie działań mających na celu poszanowanie dziedzictwa narodowego oraz utrwalanie pamięci historycznej, w tym upowszechnianie wiedzy historycznej,
6.  Podejmowanie działań w zakresie ochrony zdrowia i promocji zdrowego trybu życia,
7. Ochrona środowiska naturalnego i przyrody, popularyzacja tematyki proekologicznej i wspieranie działań proekologicznych, w tym ochrony powietrza,
8. Promocja i wspieranie leśnictwa, a także zrównoważonego rozwoju lasów, ze szczególnym uwzględnieniem ich ekologicznych, społecznych i gospodarczych funkcji,
9. Wspieranie i prowadzenie edukacji przyrodniczo-leśnej, turystyki leśnej oraz działań mających na celu kultywowanie tradycji związanych z leśnictwem w Polsce,
10.  Wspieranie zrównoważonej gospodarki łowieckiej i kultywowanie tradycji łowieckich,

11.  Popularyzowanie wiedzy o sposobach zapobiegania zagrożeniom społecznym 
i cywilizacyjnym,

12.  Działanie na rzecz poprawy sytuacji grup marginalizowanych lub upośledzonych społecznie, 
w tym szczególnie osób starszych i niepełnosprawnych,
13.  Wspieranie działań mających na celu ochronę wolności i praw obywatelskich oraz popularyzowanie wiedzy o prawach człowieka,

14.  Prowadzenie działań charytatywnych i pomocy społecznej, w tym pomoc dzieciom 
i młodzieży z rodzin ubogich, domów dziecka, z ośrodków szkolno-wychowawczych 
i innych tego typu placówek,
15.  Promowanie postaw prospołecznych i zachowań społecznie użytecznych, w tym promowanie wolontariatu, a szczególnie wolontariatu ekologiczno-leśnego oraz wolontariatu na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych,
16.  Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, w tym zająć sportowych i działań edukacyjnych,
17.  Prowadzenie działań wspomagających rozwój gmin i innych wspólnot lokalnych, a także ich promocję,
18.  Podejmowanie działań związanych z promocją i rozwojem Województwa Małopolskiego,
19.  Działanie na rzecz współpracy międzynarodowej i współpracy z Polakami za granicą,
20.  Wspieranie i podejmowanie działań w zakresie bezpieczeństwa, w tym działań jednostek samorządu terytorialnego, służb, instytucji oraz organizacji odpowiedzialnych za ład, porządek oraz szeroko pojęte bezpieczeństwo społeczeństwa, grup społecznych i jednostek,
21.  Działania na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych.

§ 7
1.      Realizacja celów Fundacji następuje poprzez organizowanie, współorganizowanie
i wspieranie:
a)      Kampanii informacyjnych i akcji społecznych,
b)      Przedsięwzięć edukacyjnych, kulturalnych i naukowych,
c)      Multimediów, serwisów internetowych i nowych mediów,
d)      Działalności wydawniczej, prasowej, filmowej i muzycznej,
e)      Konferencji, seminariów, koncertów, imprez sportowych i turystycznych,
f)       Szkoleń, warsztatów, kursów i staży,
g)      Badań naukowych, analiz, ekspertyz i raportów,
h)      Pomocy prawnej i doradztwa,
i)        Działalności na zasadach wolontariatu,
j)        Zbiórek publicznych,
k)      Pomocy rzeczowej i finansowej,
l)        Działalności o charakterze lobbingowym,
m)    Działań zgodnych z celami fundacji prowadzonych przez inne podmioty.
2.      Działalność Fundacji wymieniona w ust. 1,  może być prowadzona zarówno jako nieodpłatna jak i odpłatna.
§ 8
Fundacja może współpracować z organami administracji samorządowej i państwowej, uczelniami, osobami prawnymi i fizycznymi, organizacjami społecznymi, organizacjami międzynarodowymi
i innymi podmiotami w Polsce i za granicą.
§ 9
Fundacja może przystępować jako członek do krajowych lub międzynarodowych organizacji skupiających organizacje pozarządowe.


Rozdział III
Majątek Fundacji

§ 10
Majątek Fundacji stanowi wniesiony przez Fundatorów fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych przeznaczony na realizację celów statutowych oraz środki pozyskane w trakcie działalności, pochodzące w szczególności z:
1.      majątku własnego Fundacji,
2.      subwencji i dotacji,
3.      darowizn, spadków, zapisów,
4.      zbiórek publicznych,
5.      zaciąganych zobowiązań,
6.      kwot na rachunkach bankowych,
7.      aukcji elektronicznych,
8.      własnej działalności odpłatnej,
9.      prawomocnie zarządzonych nawiązek sądowych orzekanych przez sądy w sprawach karnych,
10.  zadośćuczynień za szkody materialne i niematerialne, orzekane przez sądy w sprawach cywilnych i w sprawach ze stosunku pracy,
11.  środki pochodzące z ofiarności publicznej i ze sponsoringu.

§11
Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może nabywać własność nieruchomości oraz inne prawa rzeczowe, dokonywać inwestycji, a także przystępować do spółek.

§12
Fundacja odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 13
Fundacja:
1.      nie udziela pożyczek, ani nie zabezpiecza swoim majątkiem zobowiązań w stosunku do Fundatorów, członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2.      nie przekazuje swojego majątku na rzecz Fundatora, członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3.      nie wykorzystuje majątku na rzecz Fundatora, członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.

§ 14
1.      Dotacje, darowizny, zapisy, spadki, odpisy podatkowe mogą zostać przeznaczone na zaspokojenie wszystkich potrzeb Fundacji, chyba że ofiarodawca lub spadkodawca ustanowił warunek przeznaczenia środków na wskazany cel lub zaspokojenie wskazanej potrzeby Fundacji.
2.      Gdyby warunek ustanowiony przez ofiarodawcę lub spadkodawcę nie został spełniony lub nie może zostać spełniony, Fundacja nie nabywa praw rzeczowych na przekazanych przedmiotach majątkowych oraz zwraca środki objęte lub ich równowartość na rzecz ofiarodawcy, spadkobiercy lub następców prawnych tych podmiotów. 

§ 15
1.      Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość według zasad obowiązujących osoby prawne.
2.      Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

§ 16
Do realizacji swoich działań Fundacja może zatrudniać pracowników oraz korzystać z pracy wolontariuszy.

Rozdział IV
Organy Fundacji

§ 17
Organami Fundacji są:
1.   Rada Fundatorów,
2.      Zarząd Fundacji zwany dalej „Zarządem”;
3.      Rada Fundacji;

§ 18
1.      W skład Rady Fundatorów wchodzą fundatorzy.
2.      Rada Fundatorów działa jednomyślnie.
3.      Podejmuje decyzje w formie uchwał.
4.      Do kompetencji Rady Fundatorów należy:
a)      Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, oraz powierzanie funkcji
w Zarządzie, w tym funkcji prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
b)      Powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji, w tym przewodniczącego,
c)      Ustanowienie i zmienianie regulaminu działania Zarządu oraz Rady Fundacji,
d)      Reprezentowanie Fundacji w stosunkach z członkami Zarządu,
e)      Podejmowanie decyzji o powołaniu lub likwidacji innych organów Fundacji,
f)       Podejmowaniu decyzji dotyczących zmiany Statutu, rozwiązania Fundacji, połączenia
z inną Fundacją, przystąpienia do spółki lub jej powołania.
5.      Rada Fundatorów zbiera się przynajmniej raz do roku.
6.      Z inicjatywą spotkania Rady Fundatorów wystąpić może każdy z fundatorów,
7.      Fundatorzy mogą pełnić funkcje w Zarządzie.

§ 19
1.      Rada Fundacji składa się z dwóch do pięciu osób powoływanych przez Radę Fundatorów
na okres trzyletniej kadencji.
2.      Rada jest organem wewnętrznego nadzoru i kontroli Fundacji,
3.      Do zadań Rady należy:
a)      Opiniowanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych i sprawozdań merytorycznych Fundacji,
b)       Nadzorowanie działalności Zarządu, w szczególności w zakresie zgodności podejmowanych działań z celami statutowymi,
c)      Kontrolowanie stanu majątku i gospodarowanie mieniem Fundacji,
d)      Zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd rocznych i wieloletnich planów i strategii działalności,
e)      Podejmowanie stanowisk i decyzji w formie uchwał.
4.      O odwołaniu członka Rady decyduje Rada Fundatorów, która podejmuje decyzję
w formie uchwały,
5.      Rada ani poszczególni jej członkowie nie mogą reprezentować Fundacji w czynnościach prawnych,
6.      W przypadku braku wypełniania zadań praz Radę Fundatorów przez okres dłuższy niż rok,
w przypadku braku możliwości wypełniania zadań przez Radę Fundatorów  lub w przypadku ustania sprawowania funkcji w Radzie Fundatorów przez jej członka lub członków, Rada Fundacji przejmuje kompetencje Rady Fundatorów.

§ 20
1.   W skład Zarządu wchodzi od dwóch do pięciu osób,
2.   Kadencja Zarządu trwa trzy lata i jest wspólna dla wszystkich jego członków,
3.   Pomimo upłynięcia kadencji Zarządu działa on do momentu powołania przez Radę Fundatorów nowego składu Zarządu,
4    Zarząd kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
5.   Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
a)   kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b)   realizacja celów statutowych,
c)   uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania i planów finansowych Fundacji,
d)   zarządzanie majątkiem Fundacji,
e)   przyjmowanie subwencji, darowizn, dotacji, spadków i zapisów krajowych
i zagranicznych,
f)   sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji oraz rocznych sprawozdań finansowych,
g)   zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
7.   Zarząd zbiera się przynajmniej cztery razy do roku.
8.   Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos prezesa. Dla ważności uchwał wymagana jest obecność przynajmniej połowy członków zarządu.
9.   W przypadku gdy liczba członków zarządu jest mniejsza niż trzy, zarząd podejmuje decyzje
w formie uchwał jednomyślnie.
10. Zarząd może podejmować uchwały w formie obiegowej.
11. Zarząd, w formie uchwały, może udzielić pełnomocnictwa poszczególnym członkom Zarządu lub osobom trzecim do dokonania określonej czynności lub czynności określonego rodzaju,
w tym do czynności związanych z lokowaniem środków finansowych i zarządzania majątkiem.
12. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a)   złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundatorów,
b)   utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c)   śmierci członka Zarządu.
13. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundatorów przed upływem kadencji w drodze jednomyślnie podjętej uchwały.

§ 21
1.   Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w sprawach innych niż finansowe, upoważniony jest każdy z członków zarządu Fundacji,
2.   Do reprezentowania Fundacji w sprawach finansowych wymagany jest podpis dwóch członków zarządu, w tym prezesa lub skarbnika,
3.   Stosunki między Fundacją, a poszczególnymi członkami Zarządu i Rady Fundacji mogą zostać uregulowane indywidualnymi kontraktami menadżerskimi, umowami cywilnoprawnymi lub umowami o pracę,
4.   Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie za pracę na rzecz Fundacji i realizacji przez nią celów statutowych.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 22
1.   Zmiany Statutu Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały dokonuje Rada Fundatorów
z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.
2.   W sposób określony w punkcie 1 dopuszcza się wprowadzenie zmian w zakresie celów Fundacji i sposobów ich realizacji.
§ 23
Fundator może upoważnić w formie pisemnej inną osobę do wykonywania poszczególnych lub wszystkich przysługujących mu uprawnień wynikających ze statutu.

§ 24
1.   Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania środków finansowych lub majątku.
2.   Decyzją w przedmiocie likwidacji Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały podejmuje Rada Fundatorów.
3.   W przypadku likwidacji, Rada Fundacji wyznacza likwidatora.
4.   Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:
a)   zgłoszenie wniosku do Sądu Rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji,
b)   ściągnięcie wierzytelności i wypełnienie zobowiązań Fundacji oraz spieniężenie majątku fundacji na pokrycie zobowiązań,
c)   zgłoszenie likwidacji do sądu rejestrowego z wnioskiem o wykreślenia Fundacji
z rejestru.
§ 25
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się na cele charytatywne.

§ 26

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.